Algemene Voorwaarden

arrow-down

Algemene voorwaarden

 

Fit Unity verzorgt onder andere (maar niet beperkt tot) groepslessen, personal training, personal coaching en open gym.

Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Fit Unity schriftelijk overeenkomen dat Fit Unity activiteiten die de deelnemer met Fit Unity heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven (of deelneemt aan) bij Fit Unity voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Fit Unity zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten geschiedt geheel op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten Fit Unity en haar trainers op de hoogte te brengen van eventuele medische historie zo nodig. Veranderingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid) dient u direct aan door te geven.

Artikel 4. Duur en geldigheid van de afgenomen diensten

Alle afgenomen trainingssessies dienen binnen de periode van de overeenkomst gedaan te worden. Na het verlopen van de overeenkomst vervalt het recht deze in te halen. Personal training dient voor het behoud van de les 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor de groepslessen is dit 3 uur van te voren. Een trainingssessie duurt 45-60 minuten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Voor elke door Fit Unity aanvaarde client geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Fit Unity kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Fit Unity is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolgen van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Fit Unity niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fit Unity georganiseerde activiteiten. Fit Unity is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens Fit Unity aansprakelijk wanneer  fit Unity op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door een medewerker van Fit Unity gegeven instructies aan deze deelnemer.

Artikel 6. Ontbinding

Fit Unity is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichtingen tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkend arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 km van de sportlocatie. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van reeds voldane betalingen. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Alle abonnementen geschieden door automatische incasso. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Fit Unity gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Indien Fit Unity over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso ten onrechte wordt gestorneerd is Fit Unity gerechtigd een bedrag van EUR 10,- aan administratiekosten in rekening brengen. Fit Unity is ten alle tijden gerechtigd de prijzen aan te passen. Ingeval van een prijsverhoging heeft de deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Opzeggen

Deelnemer dient de overeenkomst tijdig op te zeggen. Op alle overeenkomsten geldt een opzegtermijn (na het volbrengen van de initiële looptijd) van 1 maand.

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fit Unity is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van een of meerdere trainers of bij onvoldoende belangstelling voor een bepaalde activiteit behoudt Fit Unity zich het recht voor de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

Artikel 10. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Fit Unity zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Fit Unity ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Wijzigingen voorbehouden.